ПОКАНА

Обяви и съобщения
13.03.2023 | 07:15 ч.

ПОКАНА

за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“,

част от Втора национална кампания на тема:

 „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“.

В рамките на кампанията ще се проведат 28 регионални събития, насочени  към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Те ще включват следните панели: „Основни моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000“; „Мерки, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД)“; „Връзка между мерките на НРПД и плановете за управление на Натура 2000“; панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“. През м. март 2023 г. в Северен Централен район ще се проведат следните регионални събития:

                                                                                              21.03.2023 г. - Русе

                                                                                              22.03.2023 г. -  Силистра

                                                                                              29.03.2023 г. - Разград

 

можете да заявите вашето участие на  тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на имейл: registrations@dicon-bg.com

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!
 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg


Коментирай

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.